ก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภค บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย Amata Nakorn

Contact us

บริษัท เนลเก้นท์ จำกัด

21/140 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2/1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel: 0-2954-8860-3
Fax: 0-2954-8864
Mobile: 081-621-0213
E-mail: info@nelkent.com